زیلان وژين: اراده‌ی خلق، توان تغییر در ساختار سیاسی و ذهنیت استعمارگر را دارد

“هیچ مداخله‌ی خارجی و جنگ مسلحانه‌ای در ایران توان چاره‌یابی بحران‌ کنونی را ندارد. سیاست دمکراتیک و ملت دمکراتیک بر مبنای نظام کنفدرالیسم دمکراتیک توان چاره‌یابی بحران کنونی را دارد. در وضعیت کنونی اتحاد در میان احزاب روژهلات کوردستان امری ضروری است.”

(Visited 1 times, 1 visits today)

İlginizi çekebilir